Свържете се с нас Проекти Клиенти и партньори Опит Лечебни растения"ЕкоЛогични Консултации" ЕООД   Фондация
"Информация и природозащита"


Екипите ни имат капацитет и опит в областта на опазване на биологичното разнообразие, устойчиво ползване на природните ресурси, информиране на обществеността, образование и обучение.

Мисия
Работим за защита на природата, привличане на обществена подкрепа за нейното опазване и подобряване на комуникациите в българското общество, както и между страната ни и външни партньори.

Разчитаме на способностите и опита на интердисциплинарни екипи от експерти, които работят съвместно с всички заинтересовани страни. Осъзнаваме необходимостта от споделяне на отговорностите и развиване капацитета на местните общности.

Убедени сме, че икономическият напредък и осигуряване на поминък за хората са важни. Работим за съхраняване на дивата природа като обвързваме местните, национални и европейски цели и търсим разрешение на противоречията между икономическото развитие и опазването на биоразнообразието.

Основни направления на дейност
Опазване и устойчиво ползване на биологичните ресурси; агроекология;
Развитие на устойчив туризъм базиран на природните богатства на България;
Управление на защитени територии;
Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата Натура 2000
;
Информиране на обществеността;
Образование и обучение.


Предлагаме пълен набор от услуги за успешното изпълнение на проекти. Отговаряме на изискванията на фондовете и възложителите при всеки конкретен случай.

Идентифициране на проекти
Проучвания
Анализ на ситуацията и оценка на нуждите
Планиране

Управление на проекти

Формиране на екипи
Експертна работа
Връзки с партньори
Преговори и решаване на конфликти
Обучение
Обработка и съхранение на информация
Управление на финанси
Наблюдение и оценка
Подготовка на доклади и отчети
Оценка на въздействието

 

Подготовка на предложения за проекти
Разработване на проектна документация
Развиване на капацитет
Оценка на риска
Изготвяне на бюджет


Популяризиране

Изготвяне на комуникационни стратегии и медийни планове
Производство на информационни материали
Организиране и провеждане на събития (конференции, семинари и др.)
Медийни кампании и мониторинг на резултатите от тях
Разработване и поддръжка на интернет страници
Кампании за набиране на средства
Обобщаване и разпространение на резултати
Организиране изработката на видеофилми, клипове и музикални компактдискове
Организация на обиколки за чуждестранни журналисти у нас и помощ за подготовка на публикации за България в европейски и американски медии